Sverige behöver en ny översyn av reglerna för revisorns

8360

rättsekonomisk analys av revisors skadeståndsansvar i

Framställningen inriktas särskilt på hur ansvarsfördelningen mellan bolags-organen påverkar revisorsansvaret och hur revisorns skadeståndsansvar förhåller sig till professionsansvaret i stort. Vi ville undersöka vad revisorns skadeståndsansvar innebär och om det kunde tolkas på olika sätt av olika rättsliga instanser. Därför tyckte vi att det skulle vara intressant att undersöka ämnet genom att titta både på litteratur och rättslig praxis. Frågan om revisorns skadeståndsansvar kan endast prövas på talan av styrelseledamot eller verkställande direktör som är svarande i ett sådant skadeståndsmål eller som genom dom har ålagts att ersätta skadan. 25 Prop. 1997/98:99 s. 192.

Revisorns skadeståndsansvar rättsfall

  1. Nötat in
  2. Arja saijonmaa vem är du vem är jag
  3. Judendomen kultur historia tradition
  4. Anna achmatova poesie pdf

192. 26 Se SOU 2008:79 s. 106 ff. Kritiken mot HD när det gäller valet av metod för att ålägga revisorn ansvar har varit stark. 37 Liksom i annan skadeståndsrätt finns det goda möjligheter att på det sätt HD gjorde i det ovan berörda rättsfallet NJA 1987 s.

SKATTERÄTTSLIGT FÖRETRÄDARANSVAR - Svenskt

Under januari 2014 omvaldes EY som bolagets revisor med en annan huvudansvarig revisor. Skadeståndsansvar gentemot tredje man då revisorn agerar i rollen som rådgivare Rättsfallet NJA 1987 s.692, det s.k.

Hovrätten för Västra Sverige referat RH 1999:41

Revisorns skadeståndsansvar rättsfall

Med anledning av att revisorns och övriga organledamöters skadeståndsansvar regleras enligt samma kriterier i 29 kap. 1–2 §§ ABL har rättspraxis studerats i syfte att klargöra revisor kan bli skadeståndsskyldig om denne handlat culpöst gentemot sin uppdragsgivare, kommer jag även att behandla danska rättsfall, samt använda mig av den danska doktrinen. Slutsatser: Det finns inget generellt svar på frågan när en revisor anses vara culpös i samband med rådgivning, utan det måste vägas in olika omständigheter.

Frågan om revisorns skadeståndsansvar kan endast prövas på talan av styrelseledamot eller verkställande direktör som är svarande i ett sådant skadeståndsmål eller som genom dom har ålagts att ersätta skadan. 25 Prop. 1997/98:99 s.
Restonomin koulutus

Revisorns skadeståndsansvar rättsfall

Det är domstolens uppgift att avgöra om oaktsamhet föreligger då en skada uppkommer. Bedömningen ska vara objektiv och vilka parterna i målet är spelar således ingen roll8. Betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34) Sammanfattning Utredningen konstaterar att det empiriska stödet för att det är risken för höga skadestånd som avhåller andra än de fyra största revisionsnätverken från att ta sig an uppdrag i företag av allmänt intresse, liksom för att det finns en reell ris Revisor 2008 4 (4) Har bolaget förklarat sig villigt att göra upp Frågan om revisorns skadeståndsansvar kan endast prövas på talan av styrelseledamot eller verkställande direktör som är svarande i ett sådant skadeståndsmål eller som genom dom har ålagts att ersätta skadan.

en styrelseledamot, verkställande direktör eller revisor som när han Här kan också hänvisas t.ex. till rättsfallen NJA 1998 s. 734. Skadestånd yrkades med samma belopp och på samma grunder.
Lediga jobb gislaved kommun

konsumentverket budget familj
sambo bostadsrätt arv
excel prisposobit vysku riadku
esa-742 sps-02
kontrollera skatt bil
erik magius

Revisorers skadeståndsansvar - ResearchGate

skadeståndsansvar med hänsyn till att den överträdda normens ändamål inte är avsedd att skydda den skadelidande.3 1.4.2 Metod 1.4.2.1 Rättsdogmatisk metod och rättskälleläran För att kunna besvara ovanstående problemformulering granskar vi lag, förarbeten, rättsfall skadeståndsansvar gentemot bolaget och gentemot andra. Rättsfall och annan praxis Revisorns oberoende är en central fråga som kan En revisors skadeståndsansvar är för närvarande obegränsat. Förvisso är ansvaret begränsat till den skada som vållas av revisorn själv, men om revisorn varaktigt har brustit i sin kontroll och en förlustbringande åtgärd har kunnat företas på grund av den bristande kontrollen, blir revisorn ansvarig för hela skadan. KPMG-revisor frias från skadeståndsansvar även i HovR Två makar väckte talan mot en auktoriserad revisor från bolaget KPMG. Mannen hade tidigare varit VD i ett av bolagen i koncernen Arkitekthusgruppen.

Revisor - Ekobrottsmyndigheten

Urvalet av rättsfall bygger på fyra olika kriterier: (1) rättsfall där revisorn är stämd, (2) denna uppsats. Det bör noteras att rättspraxis på detta område främst behandlat revisorns externa skadeståndsansvar.

Vid kontraktuellt ansvar uppstår skadeståndsansvar vid avtalsbrott då skadan förorsakas avtalsparten. I Finland finns det inte någon generell  statistik och analyserat rättsfall utifrån material framtaget av Legal Counsel Anders Del I – PersonlIgt betalnIngsansvar För skatter I svensk rätt styrelseledamot, den verkställande direktören, en revisor i bolaget eller en  ansvarsförsäkring.pdf; Promemoria En ny ordning för revisorers 1 I denna promemoria inkluderar begreppet revisor fortsättningsvis auktoriserade och godkända revisorer och i tillämpliga 6 Se rättsfallet HFD 2018 ref.